IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 1623.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GRp 6/18/JM
[BMSiG-791/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym w celu zawarcia układu prowadzonym wobec Bożeny Ślusarskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą FHU Bożena Ślusarska (sygn. akt XII GRp 6/18/JM) zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2019 r., godz. 1130, w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, sala nr 112, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście z powołaniem się na sygnaturę akt XII GRp 6/18 na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie układu) wpłynie do Sądu przed dniem 6 lutego 2019 r. Nie liczy się w tym wypadku data nadania przesyłki. Karta do głosowania może również zostać złożona na ręce Sędziego komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli w dniu 6 lutego 2019 r. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą Sędziemu komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność.

Sędzia komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, Sędzia komisarz oznacza stosownie do okoliczności. Sędzia komisarz informuje nadto, iż wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób.

Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym - głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania wierzyciela (odpis z KRS lub stosowne akty powołania). Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie lub muszą wynikać z wyciągów z rejestrów, w których wierzyciel jest ujawniony.
Na zgromadzeniu wierzycieli będą głosowane propozycje układowe złożone przez dłużnika.