XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 18346.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-08-20 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/30336/18/718]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu wrocławskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie wrocławskim (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
23 802

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
434 791

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.01.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 4. Pełnomocnicy

1

Dla pozycji:

1.NazwiskoGRZELAK
2.ImionaGRAŻYNA DOROTA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Zakres pełnomocnictwa 1. PODEJMOWANIE JEDNOOSOBOWO DECYZJI O WYDANIU KART PŁATNICZYCH I KART KREDYTOWYCH. DECYZJE ZAWIERAJĄCE ELEMENTY NEGOCJACJI WARUNKÓW, ORAZ DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2. PODPISYWANIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU UMÓW O: A) PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH, B) ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH W SYSTEMIE: HOME BANKING, BANK INTERNETOWY, SMS BANKING, C) KARTĘ PŁATNICZĄ, D) KARTĘ KREDYTOWĄ. 3. PODPISYWANIE WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMÓW PRZEDSTAWIONYCH W PKT 1.: A) ZAWIERAJĄCYCH ELEMENTY NEGOCJACJI WARUNKÓW, B) ZAWIERANYCH Z PRACOWNIKAMI, CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ORAZ Z ICH MAŁŻONKAMI

WPISAĆ

4.Zakres pełnomocnictwaZAKRES PEŁNOMOCNICTWA: 1. SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH OBJĘTYCH ZAKRESEM DZIAŁANIA I KOMPETENCJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ODDZIAŁU W ŻÓRAWINIE ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĄ. 2. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI WOBEC JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTÓW, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH, GWARANCJI, WYSOKOŚCI LIMITU KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH DO KWOTY 30.000 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA, A ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĄ DO KWOTY 60.000 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA ORAZ USTANAWIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ODDZIAŁU W ŻÓRAWINIE. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI DOTYCZĄCYCH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY 30.000 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH). PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI O WYDANIU KART PŁATNICZYCH I KART KREDYTOWYCH. DECYZJE ZAWIERAJĄCE ELEMENTY NEGOCJACJI WARUNKÓW, ORAZ DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 3. PODPISYWANIA Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU: A) UMÓW KREDYTOWYCH, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH, GWARANCJI, ANEKSÓW DO UMÓW ZAWARTYCH W W/W ZAKRESIE, DO KWOTY 100.000 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) DOKUMENTÓW PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU W ZAKRESIE USTALONYM REGULACJAMI KREDYTOWYMI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH, DO KWOTY 200.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). (...)POZOSTAŁY ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA Z DNIA 27/07/2018 R. NR 1/023/2018.

2

Dla pozycji:

1.NazwiskoZIENIUK BARCIKOWSKA
2.ImionaBEATA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Zakres pełnomocnictwa 1. PODPISYWANIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU: A) UMÓW KREDYTOWYCH, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH, GWARANCJI, WYSOKOŚCI LIMITU KART KREDYTOWYCH ANEKSÓW DO UMÓW ZAWARTYCH W W/W ZAKRESIE, DO KWOTY 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) DOKUMENTÓW PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU W ZAKRESIE USTALONYM REGULACJAMI KREDYTOWYMI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH, DO KWOTY 200.000 ZŁ (SŁOWNIE:DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2. PODPISYWANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU: A) UMÓW KREDYTOWYCH, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH, GWARANCJI, ANEKSÓW DO UMÓW ZAWARTYCH W W/W ZAKRESIEPOWYŻEJ KWOTY 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) DOKUMENTÓW PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU W ZAKRESIE USTALONYM REGULACJAMI KREDYTOWYMI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH POWYŻEJ KWOTY 200.000 ZŁ (SŁOWNIE:DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH),C) UMÓW ZAWIERANYCH Z PRACOWNIKAMI, CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGOW KĄTACH WROCŁAWSKICH ORAZ Z ICH MAŁŻONKAMI BEZ WZGLĘDU NA KWOTĘ, D) UMÓW ZAWIERAJĄCYCH ELEMENTY NEGOCJACJI WARUNKÓW

WPISAĆ

4.Zakres pełnomocnictwaZAKRES PEŁNOMOCNICTWA: 1. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI WOBEC JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTÓW, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH, GWARANCJI, WYSOKOŚCI LIMITU KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH DO KWOTY 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA, A ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĄ DO KWOTY 60.000 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA ORAZ USTANAWIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ODDZIAŁU W ŻÓRAWINIE. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI DOTYCZĄCYCH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH). PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI O WYDANIU KART PŁATNICZYCH I KART KREDYTOWYCH. PRZEZ ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE ROZUMIE SIĘ SUMĘ KREDYTÓW, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH, GWARANCJI BANKOWYCH I PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ BANK DLA JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE. DECYZJE ZAWIERAJĄCE ELEMENTY NEGOCJACJI WARUNKÓW, ORAZ DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2. PODPISYWANIA Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU: A) UMÓW KREDYTOWYCH, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH, GWARANCJI, ANEKSÓW DO UMÓW ZAWARTYCH W W/W ZAKRESIE, DO KWOTY 100.000 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) DOKUMENTÓW PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU W ZAKRESIE USTALONYM REGULACJAMI KREDYTOWYMI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH, DO KWOTY 200.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). (...) POZOSTAŁY ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA Z DNIA 27/07/2018 R. NR 3/023/2018.

WYKREŚLIĆ

3

1.NazwiskoSYPIEŃ
2.ImionaDANUTA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwa 1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH OBJĘTYCH ZAKRESEM DZIAŁANIA I KOMPETENCJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ODDZIAŁU W ŻÓRAWINIE ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĄ. 2. PODEJMOWANIE JEDNOOSOBOWO DECYZJI WOBEC JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTÓW, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH, GWARANCJI, WYSOKOŚCI LIMITU KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH, DO KWOTY 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), A ŁĄCZNIE Z DRUGĄ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO OSOBĄ DO KWOTY 60.000 ZŁ (SŁOWNIE: SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ USTANAWIANIE PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ODDZIAŁU W ŻÓRAWINIE. PODEJMOWANIE JEDNOOSOBOWO DECYZJI DOTYCZĄCYCH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH). PODEJMOWANIE JEDNOOSOBOWO DECYZJI O WYDANIU KART PŁATNICZYCH I KART KREDYTOWYCH. DECYZJE ZAWIERAJĄCE ELEMENTY NEGOCJACJI WARUNKÓW, ORAZ DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. POZOSTAŁA TREŚĆ ZGODNIE Z PEŁNOMOCNICTWEM Z DNIA 28.01.2011 NR 30/2011

4

Dla pozycji:

1.NazwiskoHYNAS
2.ImionaSYLWIA DOROTA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

1.NazwiskoHYNAS

WPISAĆ

1.NazwiskoCZERWIEC

WYKREŚLIĆ

5

1.NazwiskoSTRZELECKA CHROMICZ
2.ImionaANNA JOLANTA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaZAKRES PEŁNOMOCNICTWA: 1. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI WOBEC JEDNEGO PODMIOTU LUB GRUPY PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTÓW, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH, GWARANCJI, WYSOKOŚCI LIMITU KART KREDYTOWYCH DO KWOTY 30.000 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA ORAZ USTANAWIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ODDZIAŁ KĄTY WROCŁAWSKIE. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI DOTYCZĄCYCH INNYCH SPRAW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO KWOTY 30.000 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) ŁĄCZNEGO ZAANGAŻOWANIA. DECYZJE ZAWIERAJĄCE ELEMENTY NEGOCJACJI WARUNKÓW ORAZ DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. PRZEZ ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE ROZUMIE SIĘ SUMĘ KREDYTÓW, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH, GWARANCJI BANKOWYCH I PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ BANK DLA JEDNEGO PODMIOTU LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE. 2. PODPISYWANIA Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU: A) UMÓW KREDYTOWYCH, POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH, GWARANCJI, WYSOKOŚCI LIMITU KART KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW ZAWARTYCH W W/W ZAKRESIE, DO KWOTY 100.000 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) DOKUMENTÓW PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKU W ZAKRESIE USTALONYM REGULACJAMI KREDYTOWYMI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH, DO KWOTY 200.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), (...) POZOSTAŁY ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA WYNIKA Z PEŁNOMOCNICTWA Z DNIA 24/11/2017 R. NR 7/041/2017.

WPISAĆ

6

1.NazwiskoPOPŁAWSKA
2.ImionaMARZENA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaZAKRES PEŁNOMOCNICTWA: 1. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI O WYDANIU KART PŁATNICZYCH I KART KREDYTOWYCH. DECYZJE ZAWIERAJĄCE ELEMENTY NEGOCJACJI WARUNKÓW, ORAZ DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2. PODPISYWANIA Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU UMÓW O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH, 3. PODPISYWANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMÓW PRZEDSTAWIONYCH W PKT 2.: A) ZAWIERAJĄCYCH ELEMENTY NEGOCJACJI WARUNKÓW, B) ZAWIERANYCH Z PRACOWNIKAMI, CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH ORAZ Z ICH MAŁŻONKAMI.