III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 24833.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-06-23 r., sygnatura akt: X GU 440/19, X GUp 377/19
[BMSiG-24576/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

OBWIESZCZENIE

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GU 440/19 postanowił:

1) ogłosić upadłość REDI spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marynarska 11; 02-674 Warszawa, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000514199;

2) wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

4) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Żuławy, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 437);

5) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. L 141 z dnia 25.06.2015 r. (Załącznik A), zaś postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia;

6) ustalić wysokość wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego Łukaszowi Ragusowi na kwotę 3.075,00 złotych brutto (trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) i polecić Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie wypłatę tej kwoty z zaliczki uiszczonej w sprawie w dniu 20.02.2019 r. WB 0200038/0328;

7) kosztami postępowania obciążyć dłużnika, pozostawiając szczegółowe ich rozliczenie referendarzowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt X GUp 377/19.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności należy składać: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sędzia komisarz SSR Anna Żuława, sygn. akt X GUp 377/19, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.