IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 25024.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-30 r., sygnatura akt: VII GU 36/19, VII GRs 1/19
[BMSiG-24522/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r., sygn. akt VII GU 36/19:

I. otwarto postępowanie sanacyjne wobec KLUB WAKACYJNY sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS 000084398), adres: ul. Leona Schillera 6/53, 00-248 Warszawa;

II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Dziadczyka;

III. odebrano zarząd własny dłużnikowi i wyznaczono zarządcę w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000591282);

IV. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/946 z dnia 4 lipca 2018 r. zastępujące załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;

V. wskazano, że postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt VII GRs 1/19;

VI. oddalono wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Inspektorat Warszawa-Wola o ogłoszenie upadłości KLUB WAKACYJNY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie wyłącznie w zakresie pkt 4, tj. w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Ponadto poucza się, że wierzycielowi, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie w zakresie pkt 6, tj. w części dotyczącej oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.