IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 25036.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-11-23 r., sygnatura akt: IX GR 5/19
[BMSiG-24334/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 maja 2019 r., sygn. akt IX GR 5/19, w sprawie z wniosku Tewex-Repro Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzeźnie o otwarcie postępowania sanacyjnego Tewex-Repro Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzeźnie postanowił:

I. otworzyć postępowanie sanacyjne Tewex-Repro Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzeźnie, Brzeźno 253C, 22-174 Brzeźno, numer KRS 0000370781;

II. oddalić wniosek Tewex-Repro Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzeźnie o zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;

III. odebrać zarząd własny dłużnikowi;

IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz zarządcę w osobie Jakuba Ostrowskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898;

V. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawy restrukturyzacyjne i art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 maja 2015 r. Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie sanacyjne ma charakter postępowania głównego;

VI. przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu Jakubowi Ostrowskiemu, ustanowionemu w postępowaniu w przedmiocie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, wynagrodzenie w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych podwyższonej o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku, z zaliczki na wydatki zaksięgowanej pod pozycją 500044796970, zaś w pozostałym zakresie oddalić wniosek o przyznanie wynagrodzenia;

VII. kosztami postępowania w przedmiocie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Tewex-Repro Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzeźnie obciążyć dłużnika.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, a zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem tutejszego Sądu.