III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 30626.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 497/19, V GUp 110/20
[BMSiG-30435/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie V GU 497/19 postanowił:

1. ogłosić upadłość dłużnika Radosława Hejmanowskiego, zamieszkałego pod adresem: (informacja ukryta), 87-100 Toruń, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Stanisława Dziurlikowskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta), 87-100 Toruń;

3. wyznaczyć na syndyka Dobies Grenda Must Restrukturyzacje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy (informacja ukryta), 87-100 Toruń (KRS 0000800890);

4. wezwać wierzycieli upadłego Radosława Hejmanowskiego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;

6. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika.

Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 110/20.

POUCZENIE

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.