III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 30639.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIX GU 846/20, XIX GUp 761/20
[BMSiG-30685/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r., sygn. akt XIX GU 846/20, ogłosił upadłość Anastazji Kwaśniewskiej, zamieszkałej przy alei Komisji Edukacji Narodowej 56/51, 02-797 Warszawa, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz wyznaczył syndyka w osobie Konrada Hofmana, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 232.

Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: (informacja ukryta), 00-844 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 846/20, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, (informacja ukryta), 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego.

Stwierdzono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe będzie się toczyło pod sygnaturą XIX GUp 761/20.