III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 30667.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GU 559/20/7, X GUp 98/20/7
[BMSiG-30405/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 10 czerwca 2020 r., pod sygn. akt X GU 559/20/7, ogłoszona została upadłość Jacka Stępnia (Stępień), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Mysłowicach (41-400), (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) .

Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 98/20/7.

Syndykiem wyznaczono Bartosza Klepacza (Klepacz), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 209.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Bartosz Klepacz, (informacja ukryta), 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela.

Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu.

Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.).

Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.