III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30779.
KRS 0000268552, REGON 220314828, NIP 8393001844
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-11-27 r., sygnatura akt: XIX GU 230/19
[BMSiG-30697/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 27 marca 2020 roku, sygn. akt XIX GU 230/19, w sprawie z wniosku wierzyciela - Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo w Warszawie o ogłoszenie upadłości dłużnika - Pierre Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanowił:

1. na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, oddalić wniosek, albowiem majątek dłużnika jest obciążony zastawami rejestrowymi w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie pozwala na zaspokojenie kosztów postępowania;

2. stwierdzić, że materiał zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia likwidacji;

3. na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 35 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, kosztami postępowania obciążyć Pierre Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pozostawiając szczegółowe ich rozliczenie referendarzowi sądowemu.