III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30791.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII Gzd 52/16, XII Ga 17/18
[BMSiG-30392/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 roku, sygn. akt VIII Gzd 52/16:

I. oddalono wniosek o orzeczenie zakazu z art. 373 Prawa upadłościowego wobec uczestnika Konrada Witka, zamieszkałego pod adresem: Węgrzce Wielkie 657, 32-002 Węgrzce Wielkie (nr PESEL (informacja ukryta) );

II. zasądzono od wnioskodawcy Janusza Fliśnika na rzecz uczestnika Konrada Witka kwotę 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Postanowieniem z dnia 31 października 2019 roku, sygn. akt XII Ga 17/18:

I. zmieniono punkt I zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że pozbawiono uczestnika Konrada Witka prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia, na okres 1 (jednego) roku;

II. zmieniono punkt II zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że zasądzono od uczestnika Konrada Witka na rzecz wnioskodawcy Janusza Fliśnika kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania;

III. oddalono apelację w pozostałym zakresie;

IV. zasądzono od uczestnika na rzecz wnioskodawcy koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 340 (trzysta czterdzieści) złotych.