III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 55302.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: V GU 273/20 of, V GUp 221/20 of
[BMSiG-56333/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 września 2020 roku, w sprawie o sygnaturze akt V GU 273/20 of, postanowił:

1. ogłosić upadłość Marka Musioł, PESEL (informacja ukryta) , NIP 7541404824 , zamieszkałego: 45-667 Opole, (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz 1802);

3. wskazać, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy sędziego komisarza Sędzia;

4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Opolu, (informacja ukryta), 45-368 Opole, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

5. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na niżej podany adres;

6. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Langer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1080); adres: Kancelaria Syndyka Przemysław Langer Grupa Sors, Opole 45-064, (informacja ukryta);

7. w trybie art. 4917 ust. 1 i ust. 3 zd. 1 Prawa upadłościowego przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postepowania oraz zarządzić niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Opolu, na rachunek bankowy syndyka, zobowiązując syndyka (co do zasady), aby zwrócił Skarbowi Państwa wypłaconą kwotę niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postepowania (art. 4917 ust. 4 Prawa upadłościowego);

8. wskazać, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia;

9. wskazać, że w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach 1-7 sentencji niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu ani uzasadnieniu, jest zatem prawomocne, skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, z zastrzeżeniem skutków, jakie mogłoby wywołać ewentualne zaprzeczenie polskiej jurysdykcji krajowej przez wierzyciela;

10. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, w zakresie przez niego poniesionym.

Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdował się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt V GUp 221/20 of.

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach