III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 64734.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 191/20, V GUp 196/20
[BMSiG-65733/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 28 października 2020 r., sygn. akt V GU 191/20, Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość dłużnika Barbary Turkowicz zamieszkałej: 59-300 Lubin, (informacja ukryta), o nr PESEL (informacja ukryta) obejmującą likwidację majątku;

II. określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Adres do zgłaszania wierzytelności: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy Jakub Kamiński, Skrytka pocztowa 7, UP 3, (informacja ukryta), 55-231 Jelcz-Laskowice;

IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

V. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego numer licencji 911, adres do doręczeń Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy, Skrytka Pocztowa 7, UP 3, (informacja ukryta), 55-231 Jelcz-Laskowice;

VI. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo Upadłościowe;

VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach