I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7704.
KRS 0000458593, REGON 101588251, NIP 9471982177
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-04-17 r.
[BMSiG-7191/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: IQ Sport Inwestycje sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki IQ Sport Inwestycje Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi przy ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus nr 100, wpisanej do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000458593, informuje że uchwałą z dnia 30.12.2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wymienionej Spółki postanowiło o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia.

Wierzytelność należy zgłaszać na adres siedziby Spółki, tj. ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus nr 100, 91-341 Łódź.