III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 7750.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 813/19 of, VI GUp 25/20 of/KK
[BMSiG-7334/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 roku o sygn. akt VI GU 813/19 of, postanowił:

1. ogłosić upadłość dłużniczki Bożenny Markowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdańsku przy (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) ;

2. wezwać wierzycieli upadłej, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczymi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;

4. wyznaczyć na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karolinę Kondracką;

5. wyznaczyć na syndyka Grażynę Ossowską-Mazurek (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 294);

6. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I orzeczenia ma charakter główny.

Stosownie do art. 54a ustawy Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części (pkt 6) dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza SSR Karoliny Kondrackiej, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, (informacja ukryta), z podaniem sygnatury akt VI GUp 25/20 of/KK.