III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 7890.
KRS 0000362266, REGON 142521565, NIP 5242718146
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-08-04 r., sygnatura akt: XVIII GUp 517/19
[BMSiG-7153/2020]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Syndyk masy upadłości FROST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursach ofert, których przedmiotem jest nabycie dziesięciu udziałów, każdy w wysokości 10/1640 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego - garażu podziemnego nr G2 o powierzchni użytkowej 3.955,4 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą, o numerze WA5M/00474090/2. Lokal niemieszkalny znajduje się w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej nr 8/3 z obrębu 2-05-02 m.st. Warszawy, w dzielnicy Włochy, przy al. Krakowskiej 291A. Właścicielem udziałów jest FROST Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Każdy udział odpowiada jednemu z dziesięciu stanowiskom postojowym usytuowanym na poziomie -1 o numerach: 113, 128, 135, 142 oraz na poziomie -2 o numerach: 133, 134, 140, 141, 154, 155, lokalu niemieszkalnego - garażu podziemnego nr G2, szczegółowo opisanego powyżej. Według wpisu w dziale I-Sp Księgi Wieczystej o numerze WA5M/00474090/2, z każdym sprzedawanym udziałem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przy wyżej wymienione prawo własności gruntu zostało nabyte w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Wojciecha Burkackiego z dnia 14 grudnia 2018 r. jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka Piotra Głodka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl), w dni powszednie, w godz. 830-1630, oraz w aktach sprawy o sygnaturze XVIII GUp 517/19 (poprzednia sygnatura X GUp 762/18), w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Informacje o stanie faktycznym i prawnym przedmiotów konkursu ofert są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotów konkursu ofert dla dokonania oceny ich stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem konkursów ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby.

Cena wywoławcza za każdy udział w wysokości 10/1640 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego, odpowiadający jednemu miejscu postojowemu, wynosi 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) netto powiększona o VAT w stawce 23%.

Zainteresowani winni składać oferty, pod rygorem odrzucenia, w terminie do dnia 16 marca 2020 r., do godziny 1600, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak - Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak - Notariusz Spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa, lub przesłać je na adres wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty). Oferta, która wpłynęła do Kancelarii po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2020 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak - Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak - Notariusz Spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa, w godz. 1000-1430.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty dokonanej przez syndyka, zawrzeć umowę sprzedaży. Z chwilą zawarcia umowy na nabywców przechodzą przedmioty konkursów ofert.

Sprzedaż przedmiotów konkursów ofert ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Pełna treść regulaminów konkursów ofert zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Z regulaminami konkursów ofert można zapoznać się również w biurze syndyka Piotra Głodka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl), w dni powszednie, w godz. 830-1630.