III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 7910.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 12/17
[BMSiG-7361/2020]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Syndyk masy upadłości ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Pszowie przy ulicy Juranda 2a/1, o łącznej powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynoszącej 39,68 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GL1W/00062762/2, za cenę nie niższą od 50% ceny oszacowania, tj. nie niższą od kwoty 13.575,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem "OFERTA - sygn. akt - XII GUp 12/17", i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem "OFERTA PRZETARGOWA" do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego, przy ul. Powstańców Warszawy 23, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego o numerze: 47 2490 0005 0000 4000 1465 1433.

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i faktycznym oferowanej nieruchomości, operatem szacunkowym (wyceną) oraz oświadczenie, że oferent nie wnosi do nich zastrzeżeń,

4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią komisarzem oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz osobą pozostająca z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonkiem takiej osoby, jak również osobą pozostającą z nimi w faktycznym związku, prowadzącą z nimi wspólne gospodarstwo domowe,

5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz akceptacji warunków i zasad przetargu,

7. dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu o prowadzonej sprzedaży,

III. Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego komisarza w dniu 31 marca 2020 r., godz. 1450, sala nr 112.

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt I oraz pkt II,

2. wyboru oferty dokonuje Organizator przetargu, zaś zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia komisarz,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

4. wadium przepada, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu,

5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6. cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, zaś rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz prawo wyboru Kancelarii Notarialnej,

8. niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

9. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży, jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

10. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego komisarza,

11. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

12. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej 1/7,

13. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej 1/7,

14. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr. tel. 604-154-587 oraz pod adresem e-mail: syndykmleski@kmlsosnowiec.pl,