IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 7947.
KRS 0000506996, REGON 101767166, NIP 7322173365
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-04-25 r., sygnatura akt: LD XX Ns-Rej. KRS 943/20/398
[BMSiG-7329/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Koltrak" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Sygn. akt LD XX Ns-Rej. KRS 943/20/398

KRS 506996

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 8 stycznia 2020 r. zostało wszczęte z urzędu na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowanie o rozwiązanie: "KOLTRAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (numery REGON 101767166 , NIP 7322173365 KRS 0000506996), adres spółki: RĄBIEŃ AB, ul. PAWIA nr 14, lok.-, kod pocz. 95-070, poczta RĄBIEŃ AB, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego, i wzywa wszystkich, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że "KOLTRAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, Sąd może orzec o rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.