IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 7964.
KRS 0000556231, REGON 361395250, NIP 6462937744
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-04-30 r., sygnatura akt: KA VIII Ns-Rej. KRS 35381/19/676
[BMSiG-7157/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Art-Boy sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, podmiotu ART-BOY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 556231, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: 41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska nr 20. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt KA VIII Ns-Rej. KRS 35381/19/676 w sprawie z urzędu, przy udziale: ART-BOY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach, Prezydenta Miasta Świętochłowice. Postępowanie wszczęto w celu rozwiązania podmiotu bez postępowania likwidacyjnego.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.