Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1626.
KRS 0000522460, REGON 147440802, NIP 5252596006
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-09-16 r.
[BMSiG-1224/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polonia Warszawa SA sprawozdanie finansowe

Warszawa, dnia 9 stycznia 2020 r.

Polonia Warszawa Spółka Akcyjna

ul. Konwiktorska 6 lok. 102
00-206 Warszawa
KRS nr: 0000522460

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polonii Warszawa Spółki Akcyjnej w Warszawie

Zarząd Polonia Warszawa Spółka Akcyjna w Warszawie, na podstawie art. 339 § 1 i art. 402 § 1 i 2 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZA), które odbędzie się w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 10, w dniu 6 lutego 2020 r. o godz. 1300.

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.220.500 zł. przez obniżenie wartości nominalnej wszystkich 4.441 akcji do 500 zł. za jedną akcję.

7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.220.500 zł. przez emisję 4.441 akcji imiennych serii K o wartości nominalnej 500 zł. za jedną akcję, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu.

9. Zamknięcie obrad.

II. Zmiany w Statucie:

a) § 8 ust. 1 o treści:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.441.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 4.441 (cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji,

Proponowana zmiana § 8 ust. 1:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.441.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 8.882 (osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji,

oraz dodanie pkt 8 o treści:

4.441 (cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji imiennych serii K, oznaczonych numerami od K0001 do K4441.

b) § 8 ust. 2 o treści:

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych).

Proponowana zmiana § 8 ust. 2:

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 500,00 zł. (pięćset złotych).

Akcjonariusze akcji na okaziciela pragnący wziąć udział w NWZA są zobowiązaniu złożyć dokumenty akcji w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem NWZA.

Zarząd Spółki