III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1655.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIX GU 829/19, XVIII GUp 1458/19
[BMSiG-1017/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 829/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Artura Sobeckiego, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Jabłonnej (05-110) przy (informacja ukryta). Sąd określił, że wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego.

Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 657).

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, (informacja ukryta), 00-454 Warszawa, sygnatura akt XVIII GUp 1458/19.