III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1682.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XVIII GU 852/19, XIX GUp 1374/19
[BMSiG-1226/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 852/19 ogłosił upadłość Małgorzaty Domańskiej, zamieszkałej przy (informacja ukryta), 03-392 Warszawa, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859).

Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1374/19.