I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 22611.
KRS 0000718801, REGON 369486583, NIP 7811965278
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-02-14 r.
[BMSiG-22462/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Holiday Resorts sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator HOLIDAY RESORTS Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, ul. Ciechocińska 57 (60-473 Poznań), informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 13.03.2020 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności na ww. adres, w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.