III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 22752.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 65/19
[BMSiG-22449/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Błażejewskiej, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Legnicy (59-220), (informacja ukryta), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, V GUp 65/19, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 21.04.2020 roku (data nadania w placówce pocztowej) złożył do akt postępowania ostateczny plan podziału.

Plan można przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Legnicy, (informacja ukryta).

W terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału, ze wskazaniem ww. sygnatury akt pod którą toczy się postępowanie.