IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 22832.
KRS 0000362296, REGON 060656633, NIP 9462609680
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-08-04 r., sygnatura akt: VI Ns-Rej. KRS 6472/20/881
[BMSiG-22354/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Gastro Company sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania likwidacji Gastro Company Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Lublinie, ostatni adres: ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin, REGON 060656633 , NIP 9462609680 , nr KRS 0000362296.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. Spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłoszenia okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia.

Sąd informuje, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, Sąd Rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu go z Rejestru.