Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 37293.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIX GUp 1347/20
[BMSiG-36096/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Doroty Rudnickiej (sygn. akt XIX GUp 1347/20) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udziały w czterech nieruchomościach (ujęte w spisie inwentarza sporządzonym w postępowaniu upadłościowym upadłej pod pozycjami od 1 do 4) tj:

1) udział w wysokości 1/4 części w nieruchomości gruntowej w Chotomowie (gm. Jabłonna) przy ul. Żeligowskiego, stanowiącej działkę o nr ewid. 393/9, obręb 3 Chotomów, o pow. 500 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o pow. użytkowej ok. 60 m2, oraz budynkiem gospodarczym, o pow. użytkowej ok. 39,5 m2, za cenę nie niższą, niż 61.950,00 zł, tj. wartość oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego,
2) udział w wysokości 1/4 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Chotomowie (gm. Jabłonna) przy ul. Żeligowskiego, stanowiącej działkę o nr ewid. 393/8, obręb 3 Chotomów, o pow. 481 m2, za cenę nie niższą, niż 27.420,00 zł, tj. wartość oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego,
3) udział w wysokości 3/32 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Chotomowie (gm. Jabłonna) przy ul. Żeligowskiego, stanowiącej działki o nr ewid. 393/5 i 393/11, obręb 3 Chotomów, o pow. 698 m2, wykorzystywane jako droga wewnętrzna, za cenę nie niższą, niż 61,00 zł, tj. wartość oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego,
4) udział w wysokości 1/8 części w nieruchomości gruntowej w Chotomowie (gm. Jabłonna) przy ul. Przechodniej 5, stanowiącej działkę o nr ewid. 521/5, obręb 3 Chotomów, o pow. 700 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o pow. użytkowej ok. 87 m2, oraz budynkiem gospodarczym, o pow. użytkowej ok. 40 m2, za ceną nie niższą, niż 62.060,00 zł, tj. wartość oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz - syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem "Oferta w postępowaniu upadłościowym Doroty Rudnickiej, składnik masy upadłości nr __"). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2021 r., o godz. 1200(z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich).

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych (również wpłaceniu wadium).

W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 268 645 w godz. 1000-1700) lub mailowy (tomasz.nowak@ biuro-syndyk.pl).
Ze względu na stan epidemii COVID-19 wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.