Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 37294.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: V GUp 58/20
[BMSiG-36448/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sygn. akt V GUp 58/20

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2021 r. w Kielcach na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Stąpóra, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL (informacja ukryta) , w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli postanawia:

I. ustalić, że wierzycielami upadłego Grzegorza Stąpóra są:

1. Skarb Państwa z kwotą 5.684,24 (pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery i 24/100) złotych;

2. HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z kwotą 16.359,56 (szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć i 56/100) złotych;

3. HOIST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z kwotą 37.202,46 (trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwa i 46/100) złotych;

4. Alektum Capital II AG, z kwotą 39.334,20 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery i 20/100) złotych,

5. Provident Polska S.A. KRS 0000009389 z kwotą 1.995,07 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć i 07/100) złotych;

6. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z kwotą 38.198,75 (trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem i 75/100) złotych;

7. Bank Millennium S.A. z kwotą 100.477,17 (sto tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem i 17/100) złotych;

8. Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu z kwotą 211,60 (dwieście jedenaście i 60/100) złotych.

II. Ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Grzegorza Stąpóra, nr PESEL (informacja ukryta) , w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Grzegorz Stąpór będzie spłacał swoich wierzycieli w ratach po 500,00 (pięćset i 00/100) złotych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, w następny sposób:

1. Skarb Państwa - 11 kolejnych rat po 500,00 (pięćset złotych i 00/100) złotych;

2. Kolejnych 25 rat płatnych w następujący sposób na rzecz wierzycieli:

- Skarb Państwa - 1 (jedna) rata w kwocie 184,24 (sto osiemdziesiąt cztery i 24/100) złotych;

- HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie po 35 (trzydzieści pięć i 00/100) złotych;

- HOIST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny po 80,00 (osiemdziesiąt i 00/100) złotych;

- Alektum Capital II AG po 85,00 zł;

- Provident Polska S.A., KRS 0000009389, (informacja ukryta), 00-189 Warszawa. Pełnomocnik r.pr. Marek Tomczak WA 7144, 25 rat po 5,00 (pięć 00/100) złotych;

- Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych po 89,00 (osiemdziesiąt dziewięć i 00/100) złotych;

- Bank Millennium S.A. po 205,00 (dwieście pięć i 00/100) złotych;

- Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu po 1,00 (jeden i 00/100) złoty.

III. Ustalić, że po wykonaniu przez upadłego Grzegorza Stąpóra, nr PESEL (informacja ukryta) , planu spłaty określonego w pkt II postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Grzegorza Stąpóra, tj. przed dniem 3 lutego 2020 roku zostaną umorzone w 100%.