Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 37297.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XI GUp 555/20
[BMSiG-36293/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 555/20, dot. upadłości Kazimiery Świder, PESEL (informacja ukryta) , zam.: Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego, postanawia:

1. przyznać Radosławowi Małkiewiczowi wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji syndyka w kwocie 6.150 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), w tym 1.150 zł tytułem podatku od towarów i usług i upoważnia syndyka do pobrania wynagrodzenia ze środków masy upadłości w zakresie kwoty 2.464,95 zł, zaś w pozostałej części wypłacić syndykowi wynagrodzenie ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;

2. ustalić koszty postępowania pokryte tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu na kwotę 3.685,05 zł (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych pięć groszy);

3. ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

4. zobowiązać upadłą, w ramach planu spłaty, do przeznaczania comiesięcznie na rzecz wierzycieli kwoty 630 zł (sześćset trzydzieści złotych) w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po dniu uprawomocnienia się niniejszego postanowienia przez okres 34 (trzydziestu czterech) miesięcy, w tym:

a. w miesiącach od pierwszego do piątego kwoty 630 zł na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,

b. w miesiącu szóstym kwoty 85.05 zł na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, kwoty 217,38 zł na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A., kwoty 137,65 zł na rzecz Santander Consumer Bank S.A. oraz kwoty 189,92 zł na rzecz Profi Credit Polska S.A.,

c. w miesiącach od siódmego do trzydziestego pierwszego kwoty 251,31 zł na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A., kwoty 159,14 zł na rzecz Santander Consumer Bank S.A. oraz kwoty 219,56 zł na rzecz Profi Credit Polska S.A.,

d. w miesiącu trzydziestym drugim kwoty 393.85 zł na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A., kwoty 99,70 na rzecz Santander Consumer Bank S.A. oraz kwoty 136.45 zł na rzecz Profi Credit Polska S.A.,

e. w miesiącach od trzydziestego trzeciego do trzydziestego czwartego kwoty 630 zł na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A.;

5. ustalić, że po wykonaniu planu spłaty pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem 21 września 2020 r. zostaną umorzone z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także zobowiązania do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu;

6. kosztami postępowania obciążyć upadłą.

Na postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłat wierzycieli przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, przy czym aby skutecznie wnieść zażalenie, należy w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia, a w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.