Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 37391.
KRS 0000600398, REGON 363684307, NIP 5213721743
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-02-03 r., sygnatura akt: XVIII GRp 15/20
[BMSiG-36218/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 18 maja 2021 r. w przyśpieszonym postępowaniu układowym Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 15/20, zatwierdził złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 20 sierpnia 2020 roku spis wierzytelności, złożony w dniu 14 września 2020 r. uzupełniający spis wierzytelności, złożony w dniu 12 listopada 2020 r. drugi uzupełniający spis wierzytelności oraz złożony w dniu 11 grudnia 2020 r. trzeci uzupełniający spis wierzytelności.

Jednocześnie postanowieniem z dnia 18 maja 2021 r. w przyśpieszonym postępowaniu układowym Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 15/20, Sędzia Komisarz stwierdził, że wierzyciele Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przyjęli w drodze głosowania z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli układ o następującej treści:

Grupa I - zobowiązania publicznoprawne

Spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej, jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Spółki, jak i po tym dniu) i kosztów upomnienia nastąpi nie później niż do końca drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Grupa II - wierzyciele, których wierzytelności wynikają z dostaw i usług
Redukcja 30% zadłużenia oraz redukcja 100% odsetek od należności głównej.
Spłata zobowiązań nastąpi nie później niż do końca drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Grupa III - obligatariusze (obligacje Duo Finance obejmujące 12 535 sztuk obligacji zwykłych, imiennych, serii C o numerach od 1 do 12 535 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 12.535.000,00 zł) Realizacja układu w tej grupie nastąpi w ten sposób, że:

a) 100% redukcja w części naliczonych i niezapłaconych odsetek do dnia 7 lipca 2020 roku włącznie;

b) 100% redukcja w części naliczonych i niezapłaconych odsetek od dnia 8 lipca 2020 roku do 31 marca 2021 r. włącznie;

c) konwersja 31% części kapitałowej na udziały, która odbędzie się w sposób i na zasadach następujących:

- w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo ustanowione udziały Duo Finance,

- udziały obejmowane będą za wkłady pieniężne,

- pokrycie wkładu pieniężnego następuje przez potrącenie wierzytelności konwertowanej z roszczeniem Duo Finance o pokrycie wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości nominalnej jednego udziału (100,00 zł) oraz ilości obejmowanych udziałów,

- potrącenie następuje w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i z tą też chwilą uznaje się, że obejmowane udziały zostały w całości pokryte,

- objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa, przy czym wyłączenie prawa pierwszeństwa następuje nawet wówczas, jeżeli takiej możliwości nie przewiduje umowa spółki,

- liczba nowo ustanowionych udziałów przez konwersję wierzytelności z grupy III wynosić będzie 38.857 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 3.885.700,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych),

- suma o jaką kapitał zakładowy Duo Finance ma zostać powiększony przez konwersję wierzytelności z grupy III na udziały wynosi 3.885.700,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych),

- zarząd Duo Finance jest upoważniony do złożenia wniosku o wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego;

d) 26% redukcja pozostałej po skonwertowaniu na nowe udziały części kapitałowej;

e) spłata zobowiązań z tytułu części kapitałowej pozostałych po częściowej konwersji, częściowym umorzeniu nastąpi, w ten sposób że:

- 2,1% części kapitałowej w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu,

- pozostałej części kapitałowej zgodnie z zapadalnością obligacji, tj. z końcem 2025 roku;

f) obsługa odsetek od pozostałej części kapitałowej nastąpi, w ten sposób że:

- w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. odsetki będą naliczane w wysokości 5% rocznie,

- w okresie od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. odsetki będą naliczane w wysokości 10% rocznie,

- w kolejnych okresach, tj. od 1 kwietnia 2022 odsetki naliczane będą zgodnie z przewidzianym w warunkach obligacji oprocentowaniem w wysokości 20% rocznie;

g) odsetki od obligacji płatne miesięcznie z dołu, tj. na koniec danego miesiąca kalendarzowego.

Grupa IV - remitenci weksli

Realizacja układu w tej grupie nastąpi w ten sposób, że:

a) konwersja 50% części kapitałowej na udziały, która odbędzie się w sposób i na zasadach następujących:

- w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo ustanowione udziały Duo Finance,

- udziały obejmowane będą za wkłady pieniężne,

- pokrycie wkładu pieniężnego następuje przez potrącenie wierzytelności konwertowanej z roszczeniem Duo Finance o pokrycie wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości nominalnej jednego udziału (100,00 zł) oraz ilości obejmowanych udziałów,

- potrącenie następuje w chwili uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i z tą też chwilą uznaje się, że obejmowane udziały zostały w całości pokryte,

- objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa, przy czym wyłączenie prawa pierwszeństwa następuje nawet wówczas, jeżeli takiej możliwości nie przewiduje umowa spółki,

- liczba nowo ustanowionych udziałów przez konwersję wierzytelności z grupy IV wynosić będzie 12.900 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 1.290.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

- suma o jaką kapitał zakładowy Duo Finance ma zostać powiększony przez konwersję wierzytelności z grupy IV na udziały wynosi 1.290.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

- zarząd Duo Finance jest upoważniony do złożenia wniosku o wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego;

b) Spłata zobowiązań z tytułu części kapitałowej pozostałych po konwersji w 4 (czterech) równych ratach półrocznych, przy czym pierwsza rata zapada po roku od rozpoczęcia przez Spółkę sprzedaży, tj. 1 kwietnia 2022 roku, następne 3 (trzy) raty zapadają w równych interwałach sześciomiesięcznych, tj. 1 października 2022 roku, 1 kwietnia 2023 roku

oraz 1 października 2023 roku. Od dnia 1 kwietnia 2021 roku proponuje się naliczanie odsetek w wysokości 3% rocznie, licząc od kwoty zaangażowanego kapitału płatne wraz z zapadającymi częściami spłaty kapitału

Grupa V - spółki powiązane

Umorzenie w całości wierzytelności w relacji do spółek powiązanych wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi, w szczególności naliczonymi odsetkami na dzień 7 lipca 2020 r.

Grupa VI - wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń

Umorzenie w całości zadłużenia wobec wierzyciela, za które Dłużnik poręczył w części kapitałowej, oraz 100% redukcję zadłużenia w części odsetkowej na dzień 7 lipca 2020 r.

Poucza się o prawie do zgłaszania zastrzeżeń przeciwko układowi do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt sprawy XVIII GRp 15/20, dla uczestników postępowania w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia postanowienia o stwierdzeniu przyjęcia układu.