Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 47002.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XVIII GUp 1419/19
[BMSiG-46282/2021]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Sygn. akt XVIII GUp 1419/19

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Doroty Troczyńskiej w upadłości, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w "Warunkach konkursu ofert", zatwierdzonych przez Sędziego komisarza, udziału 3/282 w prawie własności lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż, położonego przy ul. Tajemnej 4 w Warszawie, z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej budynek oraz inne urządzenia niesłużące wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze WA3M/00464947/8, z którym związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego numerze 1.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 7 września 2021 roku, do Kancelarii Syndyka Janusza Woźnickiego, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, w godzinach pracy Kancelarii Syndyka, lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 0/100).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Doroty Troczyńskiej w upadłości w banku mBank Spółka Akcyjna o numerze: 31 1140 2004 0000 3702 7542 7470, z dopiskiem "Konkurs ofert - sygn. akt XVIII GUp 1419/19 dot. miejsca postojowego nr 1" najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez Syndyka nastąpi na posiedzeniu jawnym za pośrednictwem usług Microsoft Teams, dnia 9 września 2021 roku, o godzinie 1100. Czynność otwarcia ofert zostanie zaprotokołowana.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka pod adresem: Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje sp. z o.o., ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, w godz. 1000-1600, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu (tel. 723 222 275), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@w2l.pl).

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: biuro@w2l.pl.