Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 57999.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GR 16/21, VIII GRs 8/21
[BMSiG-57164/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że po rozpoznaniu w dniu 3 września 2021 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Andrzeja Żywno prowadzącego Gospodarstwo Rolne pod adresem: Kirejewszczyzna 10, 16-200 Dąbrowa Białostocka, NIP 5451083083 , o otwarcie postępowania sanacyjnego, sygn. akt VIII GR 16/21, w dniu 3 września 2021 r. postanowił:

I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Andrzeja Żywno prowadzącego Gospodarstwo Rolne pod adresem: Kirejewszczyzna 10, 16-200 Dąbrowa Białostocka, NIP 5451083083 , PESEL (informacja ukryta) ;

II. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;

III. wyznaczyć zarządcę w osobie Macieja Henryka Paska (nr licencji 175);

IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.

Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.

Postępowanie sanacyjne prowadzone jest pod sygn. akt VIII GRs 8/21.