III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 12955.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 118/19
[BMSiG-11792/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22.01.2021 roku, sygn. akt V GUp 118/19, postanowił:

I. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Ewy Miary, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w taki sposób, że upadła dokona jednorazowej częściowej spłaty ze środków finansowych zgromadzonych na koncie masy upadłości w kwocie 3530,06 zł określonych jako pierwsza rata, a następnie będzie przeznaczała miesięcznie kwotę 400 zł (czterysta złotych) na spłatę swoich zobowiązań ujętych na liście wierzytelności w terminie do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia na rzecz następujących wierzycieli:

- Bank Millennium S.A. w Warszawie - kwota 1554,30 złotych płatna w 1 racie i kwota po 176,12 zł płatna w następnych ratach od 2 do 36 raty;

- Nest Bank S.A. w Warszawie - kwota 1975,76 złotych płatna w 1 racie i kwota po 223,88 zł płatna w następnych ratach od 2 do 36 raty;

II. okres, w którym upadła będzie zobowiązana spłacać zobowiązania na zasadach określonych w pkt I określić na 36 miesięcy,

III. określić, że pozostała część zobowiązań uznanych na liście i niespłaconych na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Z dniem uprawomocnienia się wymienionego postanowienia w dniu 29.01.2021 roku postępowanie upadłościowe wobec Ewy Miary, PESEL (informacja ukryta) , zakończyło się na podstawie art. 49114 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.