IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 13116.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: V GReu/GReu 4/20, V GRp 2/21
[BMSiG-11710/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 1 lutego 2021 r. (sygn. akt V GReu/GReu 4/20):

I. otworzył postępowanie o zmianę układu wobec Krzysztofa Wyza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe "Krysgum" Krzysztof Wyza oraz wspólnika spółki cywilnej pod nazwą KW Opony spółka cywilna Krzysztof Wyza Wioletta Wyza, Aleja Generała Władysława Sikorskiego 4, 10-688 Olsztyn (PESEL (informacja ukryta) , NIP 7390300563 , REGON 510051758 );

II. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Marcina Gradowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 185);

III. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu.

Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Postępowanie o zmianę układu toczyć się będzie pod sygn. akt V GRp 2/21.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.