III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 2292.
SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 187/20, V GUp 175/20
[BMSiG-935/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 r., sygnatura akt V GUp 175/20 (poprzednio V GU 187/20), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku Dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marcina Cybulskiego, zamieszkałego w Rzepinie przy (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , NIP 5671702269 .

Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jakuba Liszki - nr licencji 623.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: (informacja ukryta), 66-400 Gorzów Wlkp.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 1 P.u.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.