III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 2397.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 283/20/PM
[BMSiG-1133/2021]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

W sprawie pisemnego ofertowego przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 283/20/PM, syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez Sędziego komisarza postanowieniem z dnia 30 grudnia 2020 r. zapadłym w sprawie VI GUp 283/20/PM, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący:

udział stanowiący w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 3275/2 o powierzchni 0,0396 ha, zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 152,14 m2, zlokalizowanej w Sierpcu przy (informacja ukryta) (woj. kujawsko-pomorskie), dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KW PL1E/00015884/2 powyższego Sądu za cenę wywoławczą nie niższą niż 106.560,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy (informacja ukryta) budynek B, w dni powszednie w godzinach od 800 do 1500 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, (informacja ukryta), w godzinach i dniach urzędowania Sądu.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

Opis i oszacowanie nieruchomości (operat szacunkowy) wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy (informacja ukryta) budynek B, w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1500.

1. Oferty należy składać do dnia 9 lutego 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy (informacja ukryta), 80-126 Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty.

2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3. Kopertę należy zaadresować:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta), 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz ASR Przemysław Makuła, sygnatura akt VI GUp 283/20/PM, przetarg - oferta nabycia udziału w nieruchomości.

Słowa "przetarg - oferta nabycia udziału w nieruchomości" zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust. 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

4. Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w § 3 ust. 1 Regulaminu Przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wskazanej w § 3 ust. 1 Regulaminu Przetargu.

6. Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy Doradca Restrukturyzacyjny Dominika Bączek, (informacja ukryta) budynek B, 84-200 Wejherowo, Alior Bank S.A. 97 2490 0005 0000 4600 9248 7501 (na przelewie proszę podać: wadium - Monika Kopycińska sygn. akt VI GUp 283/20/PM). 7. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 9 lutego 2021 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w § 6 ust. 2 REGULAMINU PRZETARGU rachunek bankowy.

8. Oferta - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona w języku polskim i winna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych składających ofertę oraz nazwę i siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, ewentualnie nazwę, adres siedziby oraz formę prawną w przypadku, gdy oferta składana będzie przez inne niż osoby fizyczne podmioty,

b) aktualny odpis z KRS lub innych właściwych Rejestrów (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną),

c) wskazanie numerów NIP i REGON poprzez złożenie decyzji o nadaniu tych numerów lub złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w tym zakresie (dotyczy podmiotów posiadających taki numer) lub numeru PESEL w przypadku osób fizycznych, ewentualnie oświadczenia, że dana osoba nie posiada numeru PESEL,

d) wskazanie nieruchomości, której dotyczy oferta,

e) oferowaną cenę nabycia netto wyrażoną odrębnie, kwotowo, dla każdej nieruchomości objętej ofertą, która to cena nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w § 3 ust. 1 Regulaminu Przetargu,

f) oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oraz z przeniesieniem własności nieruchomości,

g) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,

h) oświadczenie, iż oferent nie należy do kręgu podmiotów o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu Przetargu,

i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, których dotyczy oferta lub oferty oraz ich stanem technicznym oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

j) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku oferentów będących osobami zagranicznym, jeśli mają ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości,

k) pisemne oświadczenie, iż finansującym zakup przedmiotu przetargu jest oferent lub bank albo inny podmiot;

l) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości, opłaconego z rachunku oferenta,

m) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

10. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia winny być zaopatrzone w podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu, które może być przez nich uwierzytelnione), ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetargu.

11. Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty, dokumenty składane w postępowaniu przetargowym mogą być uwierzytelnione przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

12. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 lutego 2021 r. roku o godzinie 900 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk,w Sali B68a.

13. Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki przetargu syndyk dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich dla każdej nieruchomości, o której mowa w § 3 ust. 1 lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert odrębnie dla każdej nieruchomości.

14. Syndyk zastrzega sobie prawo:

a) odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny;

b) niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

15. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty, pod numerem telefonu 602 281 889, od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Zapraszam do składania ofert
Syndyk
Dominika Bączek

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.