Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 41527.
KRS 0000272893, REGON 240943000, NIP 6312567820
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-02-01 r., sygnatura akt: Gl. X Ns-Rej. KRS 7852/22/720
[BMSiG-41342/2022]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: International sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 0000272893, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby w: Gliwice, ul. Tarnogórska 215, kod pocztowy 44-105. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt Gl. X Ns-Rej. KRS 7852/22/720 w sprawie z urzędu przy udziale INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI i Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gliwice. Postępowanie wszczęto w celu rozwiązania podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.