Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1924.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 708/21, VI GUp 662/21
[BMSiG-1200/2022]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 grudnia 2021 r. o sygn. akt VI GU 708/21, postanowił:

I. ogłosić upadłość Łukasza Matysiewicza, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego w Gdyni 81-603, (informacja ukryta), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: (informacja ukryta), piętro I, 81-574 Gdynia;

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, (informacja ukryta), 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

IV. wyznaczyć syndyka w osobie Renaty Piętki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310, adres: 81-574 Gdynia, (informacja ukryta), piętro I;

V. w trybie art. 4917 ust. 1 i ust. 3 zd. 1 Prawa upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Renacie Piętce zaliczkę w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku;

VI. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;

VII. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny.

Stosownie do art. 54a ustawy Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części (pkt VII) dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Syndyka Renaty Piętki, na adres: (informacja ukryta), piętro I, 81-574 Gdynia, z podaniem sygnatury akt VI GUp 662/21.