Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 2022.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 47/21
[BMSiG-1189/2022]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2021 r. w Legnicy, na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Jacka Matysiaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie ustalenia planu spłaty, sygn. akt V GUp 47/21, postanowił:

I. określić wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym Jacka Matysiak w kwotach uznanych przez Syndyka Masy Upadłości:

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie w kwocie 129 875,40 zł, w tym kwota 105 023,30 zł w kategorii II i kwota 24 852,10 zł w kategorii III,

- Bank Millennium S.A. w Warszawie w Warszawie w kwocie 111 537,24 zł, w tym kwota 88 280,17 zł w kategorii II i kwota 23 257,07 zł w kategorii III;

II. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

III. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli dla upadłego Jacka Matysiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w ten sposób że upadły będzie przeznaczał poniżej wskazane kwoty na spłatę swoich zobowiązań, kwotę 400 zł miesięcznie (czterysta złotych), w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia, w następujący sposób:
a) upadły dokona spłaty niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Legnicy w wysokości 4 997,21 zł w 13 miesięcznych ratach, przy czym 12 rat w kwocie po 400 zł, a 13 rata w wysokości 197,21 zł, b) po wykonaniu pkt IIIa upadły przeznaczy kwotę po 400 zł przez okres 24 miesięcy (raty od 13 do 36) na spłatę wierzycieli:
przy czym 13 rata w następującej wysokości:

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie - kwota 109,10 zł,

- Bank Millennium S.A. w Warszawie w Warszawie - kwota 93,69 zł;

zaś kolejne raty od 14 do 36 w następującej wysokości:

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie - kwota 215,19 zł,

- Bank Millennium S.A. w Warszawie w Warszawie - kwota 184,81 zł;

IV. okres, w którym upadły będzie obowiązany spłacać zobowiązania na zasadach określonych w pkt III, określić na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy;

V. określić, że pozostała część zobowiązań w kwocie 232 009,85 zł niespłaconych na zasadach określonych w niniejszym postanowieniu oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego Jacka Matysiaka powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.