Krajowy Rejestr Zadłużonych API, KRZ API

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 2067.
SĄD REJONOWY W KALISZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: V GUp 246/20 "of"
[BMSiG-1038/2022]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bogumiły Wiśniewskiej, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 246/20 "of", zostało wydane na posiedzeniu niejawnym postanowienie z dnia 17 grudnia 2021 roku w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli:

I. Ustalić wierzycieli Bogumiły Wiśniewskiej uczestniczących w planie spłaty:

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z s. w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 99.845,66 zł, tj. w kategorii II w kwocie 94.116,48 zł oraz w kategorii III w kwocie 5.729,18 zł; 2. Mash Poland sp. z o.o. z s. w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 12.508,84 zł, tj. w kategorii II w kwocie 11.164,73 zł oraz w kategorii III w kwocie 1.344,11 zł;

3. Santander Consumer Bank S.A. z s. we Wrocławiu z wierzytelnością w kwocie 3.758,88 zł, tj. w kategorii II w kwocie 3.750,70 zł oraz w kategorii III w kwocie 8,18 zł;

4. Leasing Polski sp. z o.o. z s. w Gdańsku z wierzytelnością w kwocie 28.792,78 zł, tj. w kategorii II w kwocie 25.624,17 zł oraz w kategorii III w kwocie 3.168,61 zł;

II. Ustalić, że upadła Bogumiła Wiśniewska nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększyła jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

III. Ustalić, że kwota 2.195,02 zł znajdująca się w masie upadłości z tytułu zajęcia przez syndyka w trakcie postępowania upadłościowego wynagrodzenia za pracę upadłej, będzie podzielona na wierzycieli w kategorii II w następujący sposób:

- kwota 1.534,19 zł zostanie przeznaczona na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.;

- kwota 182,00 zł zostanie przeznaczona na rzecz Mash Poland sp. z o.o.;

- kwota 61,14 zł zostanie przeznaczona na rzecz Santander Consumer Bank S.A.;

- kwota 417,70 zł zostanie przeznaczona na rzecz Leasing Polski sp. z o.o.;

IV. Ustalić następujący plan spłaty wierzycieli:
Upadła będzie przeznaczała miesięcznie kwotę 500,00 zł w terminie do 30 dnia każdego miesiąca na spłatę wierzycieli począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia w następujący sposób:
a) Od 1 do 26 miesiąca kwotę 500,00 zł upadła przeznaczy na spłatę wierzycieli w następujący sposób:

- kwota 349,46 zł będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.;

- kwota 41,46 zł będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec Mash Poland sp. z o.o.;

- kwota 13,93 zł będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec Santander Consumer Bank S.A.;

- kwota 95,15 zł będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec Leasing Polski sp. z o.o.;

b) Okres, w którym upadła będzie obowiązana spłacać zobowiązania, określić na 26 miesięcy począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia;

V. Ustalić, że po wykonaniu przez Bogumiłę Wiśniewską planu spłaty wierzycieli, pozostała część jej niespłaconych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu;

VI. Określić, iż upadła łącznie kwotą 15.195,02 zł spłaci wierzytelności wierzycieli z kategorii II w 11,28% tych zobowiązań. Pozostałe wierzytelności dłużniczki w kwocie 118.961,06 zł stanowiące 88,72% wartości jej zobowiązań z kategorii II oraz wszystkie wierzytelności z kategorii III w kwocie 10.250,08 zł zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty.

Zażalenie na powyższe postanowienie można wnieść w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia w MSiG do Sądu Okręgowego w Łodzi, XIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy.