Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 25777.
SĄD REJONOWY W KALISZU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 123/20
[BMSiG-25021/2022]

Postanowieniem z dnia 17.03.2020 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 123/20 Sąd Rejonowy w Kaliszu zezwolił wnioskodawcy Miastu Kalisz na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.843,36 zł (dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote 36/100) z tytułu odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16.12.2019 r. WGM.6833.0062.2018.AA za udział w 7/108 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 56/12 o pow. 0,0568 ha, obręb 0099, zapisanej w Księdze Wieczystej KZ1A/00001463/8, która z mocy prawa stała się własnością Miasta Kalisza na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18.10.2018 r. nr 4/18 znak WBUA.6740.02.0002.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Piwonickiej w Kaliszu - drogi powiatowej, sprostowanej postanowieniem Prezydenta Miasta Kalisza znak WBUA.6740.02.0002.2018 z dnia 13.12.2018 r. Powyższa kwota pieniężna może zostać wydana wierzycielowi spadkobiercom Stefana Zielonki.