Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 25964.
KRS 0000127140, REGON 000139620, NIP 6570386838
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-08-19 r.
[BMSiG-25677/2023]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Centrum Produkcyjne Pneumatyki "Prema" SA sprawozdanie finansowe

Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000127140, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 14 000 000,00 zł, NIP 6570386838 , REGON 000139620 (dalej zwana CPP "PREMA" S.A. lub Spółka).

DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD:

Zarząd CPP "PREMA" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 pkt 1 oraz § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Produkcyjnego Pneumatyki "PREMA" Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.

9. Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2022 r. oraz Sprawozdania z realizacji dobrych praktyk w 2022 roku.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.

13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022.

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 406 § 1 oraz art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 395 § 4 oraz 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące dostępu do dokumentacji:

1. Na żądanie akcjonariuszy wydaje się odpis dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, w godz. 700-1500, po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.