I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 7429.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-10 r.
[BMSiG-7548/2009]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Drukarni Narodowej S.A. w Krakowie, wpisanej do KRS pod numerem 0000035275, ogłasza, że w dniu 25 czerwca 2008 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drukarni Narodowej S.A. w Krakowie, na którym podjęta została uchwała nr 9 o zmianie § 5 Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności, o następującej treści:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Drukarnia Narodowa S.A. z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

Działając na podstawie § 16 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dotychczasowy § 5 Statutu Spółki o brzmieniu:

Przedmiot działalności spółki według PKD:

1. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (kod PKD 21.21.Z),

2. Produkcja papierowych artykułów piśmiennych (kod PKD 21.23.Z)

3. Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 21.25.Z)

4. Wydawanie książek (kod PKD 22.11.Z)
5. Wydawanie gazet (kod PKD 22.12.Z)

6. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (kod PKD 22.13.Z)

7. Wydawanie nagrań dźwiękowych (kod PKD 22.14.Z)
8. Działalność wydawnicza pozostała (kod PKD 22.15.Z)
9. Drukowanie gazet (kod PKD 22.21.Z)

10. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 22.22.Z)

11. Introligatorstwo (kod PKD 22.23.Z)

12. Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (kod PKD 22.24.Z)

13. Działalność graficzna poligraficzna (kod PKD 22.25.Z)
14. Reprodukcja nagrań dźwiękowych (kod PKD 22.31.Z)
15. Reprodukcja nagrań wideo (kod PKD 22.32.Z)

16. Reprodukcja komputerowych nośników informacji (kod PKD 22.33.Z)

17. Sprzedaż detaliczna książek (kod PKD 52.47.A)

18. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (kod PKD 52.47.B)

19. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (kod PKD 52.61.Z)

20. Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową (kod PKD 52.63.A)

21. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 52.63.B)

22. Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (kod PKD 60.24.A)

23. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (kod PKD 60.24.B)

24. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (kod PKD 63.12.C)

25. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 70.20.Z)

- otrzymuje brzmienie:

§ 5

Przedmiot działalności Spółki według PKD:

1. Produkcja masy włóknistej (kod PKD 17.11.Z).
2. Produkcja papieru i tektury (kod PKD 17.12.Z).

3. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (kod PKD 17.21.Z).

4. Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (kod PKD 17.22.Z).

5. Produkcja artykułów piśmiennych (kod PKD 17.23.Z).
6. Produkcja tapet (kod PKD 17.24.Z).

7. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (kod PKD 17.29.Z).

8. Drukowanie gazet (kod PKD 18.11.Z).
9. Pozostałe drukowanie (kod PKD 18.12.Z).

10. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (kod PKD 18.13.Z).

11. Introligatorstwo i podobne usługi (kod PKD 18.14.Z).

12. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (kod PKD 18.20.Z).

13. Produkcja barwników i pigmentów (kod PKD 20.12.Z).

14. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (kod PKD 20.30.Z).

15. Produkcja klejów (kod PKD 20.52.Z).

16. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 20.59.Z).

17. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (kod PKD 25.11.Z).

18. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (kod PKD 25.12.Z).

19. Produkcja narzędzi (kod PKD 25.73.Z).

20. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (kod PKD 28.24.Z).

21. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 28.29.Z).

22. Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (kod PKD 28.95.Z).

23. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 28.99.Z).

24. Produkcja mebli biurowych i sklepowych (kod PKD 31.01.Z).

25. Produkcja pozostałych mebli (kod PKD 31.09.Z).
26. Produkcja gier i zabawek (kod PKD 32.40.Z).

27. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (kod PKD 32.50.Z).

28. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (kod PKD 33.11.Z).

29. Naprawa i konserwacja maszyn (kod PKD 33.12.Z).

30. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (kod PKD 33.13.Z).

31. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (kod PKD 33.14.Z).

32. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (kod PKD 33.17.Z).

33. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (kod PKD 33.19.Z).

34. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (kod PKD 41.10.Z).

35. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (kod PKD 41.20.Z).

36. Roboty związane z budową dróg i autostrad (kod PKD 42.11.Z).

37. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (kod PKD 43.11.Z).

38. Przygotowanie terenu pod budowę (kod PKD 43.12.Z).

39. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (kod PKD 43.13.Z).

40. Wykonywanie instalacji elektrycznych (kod PKD 43.21.Z).

41. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (kod PKD 43.22.Z).

42. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (kod PKD 43.29.Z).

43. Tynkowanie (kod PKD 43.31.Z).
44. Zakładanie stolarki budowlanej (kod PKD 43.32.Z).

45. Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian (kod PKD 43.33.Z).

46. Malowanie i szklenie (kod PKD 43.34.Z).

47. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (kod PKD 43.39.Z).

48. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (kod PKD 43.91.Z).

49. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod PKD 43.99.Z).

50. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (kod PKD 45.11.Z).

51. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 45.19.Z).

52. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 45.20.Z).

53. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 45.31.Z).

54. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 45.32.Z).

55. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (kod PKD 45.40.Z).

56. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.61.Z).

57. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.62.Z).

58. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.63.Z).

59. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 47.65.Z).

60. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (kod PKD 47.91.Z).

61. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod PKD 47.99.Z).

62. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (kod PKD 49.31.Z).

63. Pozostały transport lądowy i pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (kod PKD 49.39.Z).

64. Transport drogowy towarów (kod PKD 49.41.Z).

65. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (kod PKD 52.10.B).

66. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (kod PKD 52.21.Z).

67. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (kod PKD 52.24.C).

68. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (kod PKD 56.10.A).

69. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (kod PKD 56.21.Z).

70. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (kod PKD 56.29.Z).

71. Przygotowywanie i podawanie napojów (kod PKD 56.30.Z).

72. Wydawanie książek (kod PKD 58.11.Z).

73. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (kod PKD 58.12.Z).

74. Wydawanie gazet (kod PKD 58.13.Z).

75. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (kod PKD 58.14.Z).

76. Pozostała działalność wydawnicza (kod PKD 58.19.Z).

77. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (kod PKD 58.21.Z).

78. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (kod PKD 58.29.Z).

79. Działalność związana z oprogramowanie (kod PKD 62.01.Z).

80. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (kod PKD 62.02.Z).

81. Doradztwo związane z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (kod PKD 62.03.Z).

82. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (kod PKD 63.11.Z).

83. Działalność portali internetowych (kod PKD 63.12.Z).

84. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (kod PKD 68.10.Z).

85. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod PKD 68.20.Z).

86. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (kod PKD 68.31.Z).

87. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (kod PKD 68.32.Z).

88. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (kod PKD 70.21.Z).

89. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod PKD 70.22.Z).

90. Działalność agencji reklamowych (kod PKD 73.11.Z).

91. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (kod PKD 73.12.B).

92. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (kod PKD 73.12.C).

93. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (kod PKD 73.12.D).

94. Badanie rynku i opinii publicznej (kod PKD 73.20.Z).
95. Działalność fotograficzna (kod PKD 74.20.Z).

96. Działalność związana z tłumaczeniami (kod PKD 74.30.Z).

97. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 74.90.Z).

98. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (kod PKD 77.11.Z).

99. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 77.12.Z).

100. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (kod PKD 77.32.Z).

101. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (kod PKD 77.33.Z).

102. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (kod PKD 77.39.Z).

103. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (kod PKD 77.40.Z).

104. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (kod PKD 78.10.Z).

105. Działalność agencji pracy tymczasowej (kod PKD 78.20.Z).

106. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (kod PKD 78.30.Z).

107. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (kod PKD 81.21.Z).

108. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (kod PKD 81.22.Z).

109. Pozostałe sprzątanie (kod PKD 81.29.Z).

110. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (kod PKD 82.11.Z).

111. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (kod PKD 82.19.Z).

112. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (kod PKD 82.30.Z).

113. Działalność związana z pakowaniem (kod PKD 82.92.Z).

114. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 82.99.Z).

115. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (kod PKD 95.11.Z).

116. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (kod PKD 96.09.Z).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.