I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 14392.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-12 r.
[BMSiG-14868/2009]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Spółki Federal-Mogul Gorzyce S.A. z siedzibą w Gorzycach 39-432, ul. Odlewników 52, REGON 000036908 , NIP 8670003039 , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053029 ("Spółka"), ogłasza, iż:

I. W dniu 3 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 2/2009 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki o następującej treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie
art. 418 w zw. z art. 416 i 417 k.s.h. oraz § 10 ust. 4 Statutu
Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Podejmuje się uchwałę o przymusowym wykupie należących do mniejszościowych akcjonariuszy Spółki 13.039 (słownie: trzynaście tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami:

6699503-6699786, 6700923-6701206, 6957403-6957845, 6591148-6591352, 6524438-6524547, 6511443-6511478, 6511587-6511622, 6526638-6526747, 6527408-6527517, 6527738-6527847, 6515430-6515496, 6604883-6605087, 6606113-6606317, 7056192-7056634, 6512019-6512054, 6515698-6515764, 6736423-6736706, 7082329-7082771, 6533568-6533677, 6533788-6533897, 6534668-6534777, 6742103-6742386, 6537308-6537417, 6616978-6617182, 6617593-6617797, 7149222-7149664, 6515966-6516032, 6759711-6759994, 6762267-6762550, 6541928-6542037, 6542588-6542697, 7194408-7194850, 6516234-6516300, 6544128-6544237, 6512631-6512666, 6629073-6629277, 6545998-6546107, 6546878-6546987, 6516502-6516568, 6633173-6633377, 6550068-6550177, 6550728-6550837, 6513063-6513098, 7290982-7291424, 6551608-6551717, 6513207-6513242, 6646703-6646907, 6556558-6556667, 6513639-6513674, 6558868-6558977, 6817363-6817646, 6658183-6658387, 7416351-7416793, 6561068-6561177, 6659618-6659822, 6517909-6517975, 6513963-6513998, 6841787-6842070, 6513999-6514034, 6566568-6566677, 7495205-7495647, 6855703-6855986, 6518445-6518511, 6569978-6570087, 6514287-6514322, 6518646-6518712, 6677658-6677862, 6872459-6872742, 6514719-6514754, 7631649-7632091, 7644053-7644495, 6518981-6519047,
6675813-6676017
przez akcjonariusza Spółki posiadającego 28.914.741 akcji Spółki stanowiących 99,95% jej kapitału zakładowego - Spółkę Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH.

§ 2

Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% obciąża Spółkę Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH.

§ 3

Wpłata przez akcjonariusza wykupującego - Spółkę Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH należności równej cenie wszystkich nabywanych akcji (cena wykupu) powiększonej o podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% liczonego od ceny wszystkich nabywanych akcji zostanie dokonana na rachunek bankowy Spółki w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia ogłoszenia przez Zarząd Spółki ceny wykupu akcji.

§ 4

Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, zobowiązani są w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały złożyć w Spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki.

§ 5

Zarząd Spółki dokona wykupu akcji na rachunek Federal-Mogul Holding Deutschland GmbH w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia akcji, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały, jednakże nie wcześniej niż po wpłaceniu ceny wykupu.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej uchwały w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu realizację niniejszej uchwały.

II. Cena wykupu wynosi 186.024,46 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia cztery złote czterdzieści sześć groszy) za 13.039 (trzynaście tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji podlegających wykupowi, tj. 14,27 zł (czternaście złotych dwadzieścia siedem groszy) za 1 akcję.