XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Pozycja 65818.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-04 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3981/10/92]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.08.27 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoTAK

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutuDNIA 26 MARCA 2010 ROKU I 18 CZERWCA 2010 ROKU PRZYJĘCIE STATUTU STOWARZYSZENIA W NOWYM BRZMIENIU

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, WYDAWANIA FUNDUSZY, NABYWANIA, ZBYWANIA ORAZ OBCIĄŻANIA MAJĄTKU W IMIENIU ZARZĄDU KLUBU UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES LUB ZASTĘPCA PREZESA, SKARBNIK I DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU KLUBU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoSZTORC
2.ImionaJÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES

2

Dla pozycji:

1.NazwiskoPRENDOTA
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES

WYKREŚLIĆ

3

Dla pozycji:

1.NazwiskoPASTUSZKO
2.ImionaMIECZYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

4

1.NazwiskoDRWAL
2.ImionaZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAŁOCHLEB
2.ImionaSZYMON Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDERUS
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 3. Cel działania organizacji

WYKREŚLIĆ

1.Cel działania organizacji1.UPOWSZECHNIENIE I ROZWIJANIE REKREACJI RUCHOWEJ, SPORTU I TURYSTYKI ORAZ INNYCH FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WSI. 2.ORGANIZOWANIE SPORTU MASOWEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WSI. 3.CZYNNY UDZIAŁ W KULTURALNYM, GOSPODARCZYM I SPOŁECZNO-POLITYCZNYM ŻYCIU WSI. 4.ROZWIJANIE SPORTU WYCZYNOWEGO I REKREACYJNEGO W WYBRANEJ DYSCYPLINIE SPORTU TJ.PIŁKA NOŻNA. 5.WSPÓŁUDZIAŁ W WYCHOWANIU MŁODZIEŻY NA ZDROWYCH, WSZECHSTRONNIE ROZWINIĘTYCH I AKTYWNYCH OBYWATELI. 6.OCHRONA PRZYRODY, ZABYTKÓW KULTURY ORAZ NATURALNEGO ŚRODOWISKA.

WPISAĆ

1.Cel działania organizacjiCELEM KLUBU JEST UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPORTU, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, REKREACJI I REHABILITACJI RUCHOWEJ, JAK RÓWNIEŻ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, A TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.

Rubryka 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

WPISAĆ

1

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

2

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

3

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

4

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

5

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

6

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

7

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

9

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

10

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

11

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

12

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

13

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

14

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

15

1.Odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA