XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 92236.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-05-23 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3916/11/853]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.05.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA JAWNA
3.Firma, pod którą spółka działaARMAR A. DROBIŃSKI I M. GERBATOWSKI SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina DRAGACZ miejscowość GRUPA
2.Adresmiejscowość GRUPA ulica LIBECKIEGO nr domu 5 nr lokalu 1 kod pocztowy 86-134 poczta GRUPA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTEJ DNIA 9 MAJA 2011 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDROBIŃSKI
2.ImionaARKADIUSZ STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGERBATOWSKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDROBIŃSKI
2.ImionaARKADIUSZ STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGERBATOWSKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 99 Z SPRZEDAŻ PALIW (OLEJU OPAŁOWEGO, DREWNA OPAŁOWEGO) BEZPOŚREDNIO DOSTARCZANYCH DO KLIENTÓW.

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW