XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30535.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-03-08 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3466/11/953]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.03.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działaLUX-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIZALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK
2.Adresmiejscowość PŁOCK ulica ZYGMUNTA WOLSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 1 kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki02.02.2011 R., PRZED NOTARIUSZEM GRAŻYNĄ STĘPIEŃ-DYGOWSKĄ, PROWADZACĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PŁOCKU, REP. A NR 431/2011

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEWANDOWSKI
2.ImionaPIOTR TOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSIKORSKA
2.ImionaZOFIA JADWIGA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIAZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM SAMOISTNYM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSIKORSKA
2.ImionaZOFIA JADWIGA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEWANDOWSKI
2.ImionaPIOTR TOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA