I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1576.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-24 r.
[BMSiG-1384/2013]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Tkalnie Zelów Spółka Akcyjna w Zelowie, ul. Zachodnia 25, zarejestrowanej w dniu 24 grudnia 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000145051, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 marca 2013 roku, o godz. 815, w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ulicy Gagarina 11 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2012 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

8. Podział zysku za 2012 rok.

9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

10. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu TZMO-Tkalnie Zelów S.A.
Sławomir Pełczyński