I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1576.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-24 r.
[BMSiG-1384/2013]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 109
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Tkalnie Zelów Spółka Akcyjna w Zelowie, ul. Zachodnia 25, zarejestrowanej w dniu 24 grudnia 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000145051, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 marca 2013 roku, o godz. 815, w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ulicy Gagarina 11 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie Porządku obrad i Regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2012 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

8. Podział zysku za 2012 rok.

9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

10. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu TZMO-Tkalnie Zelów S.A.
Sławomir Pełczyński