IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 793.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-10-17 r., sygnatura akt: PO. IX Ns-Rej. KRS 7292/16/409
[BMSiG-301/2017]

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec przedsiębiorcy COMMERCIAL PLAYLANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZAPURY o numerze KRS 290655, ostatni ujawniony adres siedziby spółki to: ul. Poznańska 99, Czapury, 61-160 Poznań, zostało wszczęte na podstawie art. 25a ustawy z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013, poz. 1203 ze zm.) postępowanie o rozwiązanie ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, które toczy się pod sygnaturą akt PO. IX Ns-Rej. KRS 7292/16/409.

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu wskazanego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu - w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że wyżej wymieniony podmiot nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, tutejszy sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.