V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 801.
SĄD REJONOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 220/16
[BMSiG-228/2017]

Przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim pod sygnaturą I Ns 220/16 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Mirosława Kotlarza o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez posiadaczy samoistnych: Stanisława Mirosława Kotlarza, Grzegorza Kotlarza, Mirosława Kotlarza, Magdalenę Annę Kotlarz, Dorotę Adelinę Kotlarz i Adelę Lucynę Zając własności nieruchomości o powierzchni 1,0456 ha, położonej w Poczałkowie, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 5/4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim nie prowadzi księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów.

Wzywa się zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Antoniego Adamskiego, syna Adama i Bronisławy, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.