XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 104305.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-03-24 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/8050/17/195]

W dniu 2017.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARAN
2.ImionaPIOTR ADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej10000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego18750,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego18750,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI). KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO NA PODSTAWIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST HOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD W SKŁADZIE: 1. PIOTR ADAM BARAN - CZŁONEK ZARZĄDU, 2. DAWID KONRAD POTRZEBSKI - CZŁONEK ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO - SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI). KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ TYLKO NA PODSTAWIE UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST HOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

WYKREŚLIĆ

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI