I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 18886.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-10-30 r.
[BMSiG-18494/2017]

Zarząd Spółki MN Expert Sp. z o.o., 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 50, ogłasza, że uchwałą NZW z dnia 12.04.2017 r. Spółka obniżyła kapitał zakładowy z kwoty 40.000 zł do kwoty 10.000 zł, tj. o kwotę 30.000 zł, przez umorzenie udziałów bez wynagrodzenia.